Cenník - Framedic .

MUDr. Petra Itze, ambulancia pre všeobecnho lekára pre dopelých
Desktop podklad biely
Prejsť na obsah

Cenník

Cenník lekárskych, administratívnych a iných výkonov
neuhrádzaných zdravotnými poisťovňami na základe zákona č. 577/2004
platný od 21.04.2022

Vyšetrenie
Cena v €
A.
Lekárske prehliadky a posudky o zdravotnej spôsobilosti
na výkon konkrétnej činnosti

A01
Na vedenie motorového vozidla v potrebnom rozsahu
  50 €
A02
Na držanie a/alebo nosenie strelnej zbrane a streliva
  80 €
A03
Na   vedenie plavidla v potrebnom rozsahu
  80 €
A04
Posúdenie na štúdium (VŠ)
    5 €
B.
Výkony pre zamestnávateľa a posudzovanie spôsobilosti
na výkon povolania

B01

Posúdenie   zdravotnej spôsobilosti v súvislosti s výkonom povolania na žiadosť   zamestnávateľa alebo pacienta (bez odberov) - vstupná, výstupná, periodická,   mimoriadna prehliadka, špecializačný kurz
  50 €
B02
Laboratórne odbery podľa osobitných predpisov potrebné k posúdeniu zdravotnej spôsobilosti  na prácu
  10 €
B03
Prehliadka   pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť
  15 €
B04

Laboratórne   vyšetrenia potrebné pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú   činnosť
    (1 odber + fakturácia laboratória)
  10 €
B05

Preventívna prehliadka pracovníkov podľa osobitných predpisov v zmysle zákona 473/2005, Vyhl. 33/2006 Z.z. §15 (SBS) - bez odberov
  50 €
B06

Laboratórne   odbery podľa osobitných predpisov potrebné k posúdeniu zdravotnej   spôsobilosti na prácu SBS  zmysle   zákona 473/2005, Vyhl. 33/2006 Z.z. §15 (SBS)    (1 odber + fakturácia laboratória)
  10 €
C.
Výkony na žiadosť pacienta, alebo iného subjektu

C01
Ambulantné 24 hodinové meranie krvného tlaku
  25 €
C02
ABI vyšetrenie cievneho systému
  15 €
C03
EKG vyšetrenie s popisom
  15 €
C04
CRP,  Hemoglobín - diagnostické prístrojové vyšetrenie
  10 €
C05
FOB test - vyšetrenie skrytého krvácania v stolici
  15 €
C06
Vyšetrenie pacienta na vlastnú žiadosť mimo EU (bez laboratórnych a pomocných vyšetrení)
  60 €
C07

Vyšetrenie   a konzultácia zdravotného stavu nezmluvného pacienta nevyžadujúce akútne   ošetrnie na vlastnú žiadosť (bez laboratórnych a pomocných vyšetrení)
  50 €
C08
Predoperačné   vyšetrenie pred operáciou, ktorá nie je hradená zo ZP - plastické operácie
  50 €
C09
Predoperačné   vyšetrenie nezmluvného pacienta na vlastnú žiadosť, nadštandardný/urgentný   termín vyšetrenia
  50 €
C10

Laboratórne odbery podľa OU MZ SR pred plánovaným zdravotným výkonom s potrebou anesteziologickej starostlivosti, ktoré nie sú hradené zo ZP  (1 odber + fakturácia laboratória)
  10 €
C11
Laboratórne   vyšetrenie na žiadosť pacienta bez klinickej indikácie (1 odber + fakturácia   laboratória)
  10 €
D.
Administratívne výkony

D01
Vystavenie potvrdenia/lekárskeho posudku na žiadosť FO alebo PO
   30 €
D02
Výpis zo zdravotnej dokumentácie
5,90 €
D03
Vystavenie PN pre poistenca EÚ
     5 €
D04
Kopírovanie lekárskych nálezov na vlastnú žiadosť - cena za 1 stranu A4
0,50 €
D05
Vystavenie duplikátu tlačiava pri strate, znehodnotení (žiadanka, výmenný lístok, lekársky nález,...)
      2 €
E.
Výkony pre komerčné poisťovne

E01
Správa/výpis zo zdravotnej dokumentácie na komerčné poisťovne
   40 €
F.
Dar na prístrojové a technické vybavenie ambulancie

F01
Dar na prístrojové a technické vybavenie ambulancie
   20 €
Zákon č. 577/2004 Z.z. v § 44 ods. 1 zakazuje poskytovateľovi požadovať úhradu a ods. 2 zakazuje podmieňovať
poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou. Lekárske, administratívne a iné výkony podľa tohto cenníka budú pacientovi poskytnuté výlučne na základe jeho slobodnej vôle, vyjadrenej ústnou alebo písomnou formou
ešte pred poskytnutím konkrétneho výkonu.
O požadovanom výkone pacient dostane doklad z registračnej pokladne.


Kontakty .
tel:         +421 950 404 796
e-mail:  framedic.ambulancia@gmail.com
Adresa .
FRAMEDIC, s.r.o.
Ružinovská 10
820 07 Bratislava
IČO: 44469501
Návrat na obsah