Pracovná zdravotná služba - Framedic .

MUDr. Petra Itze, ambulancia pre všeobecnho lekára pre dopelých
Desktop podklad biely
Prejsť na obsah

Pracovná zdravotná služba

Naše služby
Čo je to pracovná zdravotná služba?
Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi na plnenie jeho povinností v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čo ponúkame?
Pre zamestnávateľov a zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie ponúkame:
 • posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia
 • vypracovanie posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika; resp. písomný záznam o posúdení rizika, ak nedošlo k zmenám pracovných podmienok,
 • návrh opatrení na zníženie alebo odstránenie zdravotného rizika a upozornenie na prácu so zvýšenou mierou zdravotného rizika,
 • poradenstvo zamerané na:
1. plánovanie a organizáciu práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsob výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,
2. ochranu zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,
3. ochranu pred chorobami z povolania a ochoreniami súvisiacimi s prácou,
 • spolupráca pri:
1. zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií z hľadiska ochrany zdravia,
2. pri poskytovaní informácií zamestnancom, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a     ergonómie,
 • lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu (vstupné, periodické, mimoriadne).
                   
Máte záujem
o naše služby?
Potrebujete viac informácií o PZS?
Kontaktujte nás:  
tel. č. 0915  478 601
Máte záujem
o vypracovanie cenovej ponuky?
Pošlite nám nasledovné informácie:
 • názov spoločnosti,
 • sídlo a miesto prevádzky spoločnosti,
 • pracovné zameranie spoločnosti,
 • pracovne profesie,
 • počet zamestnancov,
 • predpokladaný výskyt faktoru práce a pracovného prostredia,
 • kontakt na Vás.
Kontakty .
tel:         +421 950 404 796
e-mail:  framedic.ambulancia@gmail.com
Adresa .
FRAMEDIC, s.r.o.
Ružinovská 10
820 07 Bratislava
IČO: 44469501
Návrat na obsah